Wat is die doel van die jaarlikse CIPC-opgawe?

Korporatiewe Beheer
March 9, 2018
Directors trading in insolvent circumstances
March 9, 2018

In terme van Artikel 33 van die Maatskappywet No. 71 van 2008 (“die Wet”) word daar van alle maatskappye en beslote korporasies vereis om jaarlikse opgawes by die Kommissie vir Maatskappye en Intellektuele Eiendom (CIPC) in te dien.

Dit is egter belangrik om daarop te let dat jaarlikse opgawes wat by die CIPC ingedien word, wesenlik verskil van die opgawes wat jaarliks by die Suid-Afrikaanse Inkomstediens ingedien word.  Die doel van die jaarlikse CIPC-opgawe is om te bevestig dat:

 • ’n entiteit nog in besigheid is;
 • ’n entiteit handel dryf; en
 • ’n entiteit in die nabye toekoms nog in besigheid en handeldrywend gaan wees.

Jaarlikse opgawes kan slegs elektronies op die CIPC se webtuiste ingedien word en binne die volgende voorgeskrewe tydperke:

 • Vir ’n maatskappy
  –           binne 30 besigheidsdae na die herdenking van die inkorporasiedatum van die maatskappy.
 • Vir ’n beslote korporasie
  –           binne 1 maand na die herdenking van die  inkorporasiedatum van die beslote korporasie.

In die geval waar ’n entiteit dormant is, word daar steeds van die entiteit verwag om ’n jaarlikse opgawe by die CIPC in te dien ten einde deregistrasie te vermy.

Buiten die vereiste dat ’n jaarlikse opgawe ingedien moet word, is ’n voorgeskrewe fooi betaalbaar aan die CIPC. Die voorgeskrewe fooi word bepaal deur die nuutste omsetsyfer van die entiteit, wat verkry word vanaf die nuutste goedgekeurde finansiële state van die entiteit. Sou die entiteit nie die jaarlikse opgawe binne die voorgeskrewe tydperk by die CIPC indien nie, sal die CIPC bo en behalwe die voorgeskrewe fooi, ook ’n boete hef, gebaseer op die omsetsyfer van die entiteit.

Entiteite is verplig om jaarlikse opgawes by die CIPC in te dien vanaf:

 • Publieke en eksterne maatskappye –  Augustus 2003
 • Privaat en geïnkorporeerde maatskappye – Mei 2005
 • Beslote korporasies – September 2008
 • Nie-winsgewende maatskappye – Mei 2011

Waar entiteite nalaat om jaarlikse opgawes by die CIPC in te dien, sal die CIPC aanvaar dat die entiteit nie aktief is nie, en die nodige stappe neem om die entiteit te deregistreer.

 

ASL
ASL
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X