Oudit, onafhanklike oorsig en kompilasies – verskille en vereistes van die Maatskappywet

Once your employees are rowing in the right direction, make sure they have lifejackets…
June 4, 2018
Audit, review and compilations – differences and Companies Act requirements
June 4, 2018

Die Maatskappywet No. 71 van 2008, tesame met wysigings en maatskappyregulasies, stipuleer vereistes wat bepaal of ’n maatskappy se finansiële state geoudit, onafhanklik nagesien of slegs gekompileer moet word. As ’n besigheidseienaar is dit belangrik om die vereistes te verstaan tesame met die verskille van hierdie dienste.

Sien onderstaande besluitboom om te verstaan watter kategorie op u maatskappy van toepassing is. Let op dat indien ’n oudit nie vereis word nie, ’n vrywillige oudit steeds uitgevoer kan word.

Die bostaande diagram verwys na die “Public Interest Score (PIS)” soos bepaal deur die Maatskappywet.  Dit is ’n puntestelsel gebaseer op die onderstaande kriteria, wat die uitkoms bepaal van die opsies beskikbaar vir u firma. Die finale stap is om te verstaan hoe dit bereken word:

  • een punt per werknemer (uitvoerende direkteure ingesluit), bereken volgens die gemiddelde getal werknemers gedurende die jaar;
  • een punt vir elke R1 miljoen (of gedeelte daarvan) ten opsigte van derdeparty-aanspreeklikheid van die maatskappy teen die finansiële jaareinde;
  • een punt vir elke R1 miljoen (of gedeelte daarvan) se omset gedurende die finansiële jaar;
  • een punt vir elke natuurlike persoon wat ’n voordelige belang in die maatskappy se uitgereikte sekuriteite het / indien ’n maatskappy sonder winsoogmerk, dan vir elke natuurlike persoon.

Daar is bepaalde vereistes en beperkings wat per kategorie van die PIS voorkom en waaraan voldoen moet word, tussen 100 en 350 en meer as 350. Byvoorbeeld die rekeningkundige standaarde wat van toepassing is en moontlike komitees wat in die maatskappy funksioneer.  Dit is belangrik om in ag te neem dat, as die PIS 350 oorskry, dieselfde maatskappy wat ouditdienste lewer nie toegelaat word om enige ander dienste te lewer aan die maatskappy wat geoudit word nie.

As u enige verdere navrae het of graag  bystand wil hê met die vasstelling van watter dienste toepaslik is vir u omstandighede, is u welkom om ons kantoor te kontak waar ons u kan konsulteer oor die beste moontlike benadering.

ASL
ASL
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X