Korporatiewe Beheer – Dividendverklarings

What is an MOI and what is meant by short form and long form MOI’s?
June 6, 2018
Korporatiewe Beheer – Naamsveranderinge
June 6, 2018

Dividendverklarings kan verskeie vorme aanneem, maar vir doeleindes van hierdie artikel bespreek ons die verklaring van ʼn gewone dividend.

Ingevolge Artikel 46 van die Maatskappywet van 2008 (“die Wet”) moet die direksie van die maatskappy die dividendverklaring goedkeur per skriftelike resolusie.  Die direkteure moet ook verklaar dat die solvensie- en likiditeitstoets toegepas is, soos vereis in Artikel 4 van die Wet, en dat hulle redelikerwys bevind het dat die maatskappy solvent en likied sal wees vir die twaalf maande wat volg op die datum van die dividendverklaring.

Die dividend moet aan die aandeelhouers van die maatskappy uitbetaal word proporsioneel tot hulle aandeelhouding in die maatskappy, nadat die direksie die dividendbelasting in ag geneem en teruggehou het.  Die dividendbelasting is betaalbaar aan die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (“die SAID”) teen die laaste werksdag van die maand wat volg op die verklaring van die dividend.

Dividendbelasting word tans bereken teen 20% van die dividend wat verklaar is en in sekere gevalle geld daar vrystellings vir die betaling van dividendbelasting.  Een van hierdie vrystellings sluit in om ʼn dividend te verklaar aan ʼn inwonende Suid-Afrikaanse maatskappy.  ʼn Volledige lys van individue en regspersone wat vrygestel is van dividendbelasting is uiteengesit in die Inkomstebelastingwet en is ook beskikbaar op die SAID se eFiling-webtuiste.

In die geval waar ʼn aandeelhouer wel vrygestel is van dividendbelasting ingevolge die Inkomstebelastingwet, moet hulle ʼn DTD(EX) vorm voltooi en aan die maatskappy waarvan hulle ʼn aandeelhouer is, oorhandig.  Die onus berus op die aandeelhouer om die maatskappy in kennis te stel sou sy status ten opsigte van hierdie vrystelling enigsins verander.

Die SAID word in kennis gestel van die dividend deur vorms DTR01 en DTR02 te voltooi op die SAID se eFiling-webtuiste.

 

ASL
ASL
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X