Voorgestelde wysiging aan die effektiewe datum van “MOI”-wysigings

Can I get a tax deduction for the installation of solar panels at my home?
October 6, 2022
Second Comprehensive Review of the IFRS for SMEs Accounting Standard
October 6, 2022

 

Die Wysigingswetsontwerp op Maatskappye, 2021 (“die Wetsontwerp”), wat poog om sekere bepalings van die Maatskappywet (“die Wet”) te wysig, is gedurende Oktober 2021 vir openbare kommentaar gepubliseer.

Een van die mees noemenswaardige wysigings wat deur die Wetsontwerp voorgestel word, is die voorgestelde wysiging aan die effektiewe datum van wysigings aan ‘n Akte van Oprigting (“Memorandum of Incorporation” of “MOI”) van ‘n maatskappy.

Die effektiewe datum van MOI-wysigings is ‘n onderwerp van debat in die praktyk, wat gelei het tot ‘n mate van onsekerheid oor wanneer sulke wysigings in werking tree.

Die Wet, soos dit tans lui, bepaal dat ‘n wysiging aan ‘n maatskappy se Akte van Oprigting, behalwe vir ‘n wysiging wat die naam van ‘n maatskappy verander, in werking tree op—

  1. die datum en tyd waarop die kennisgewing van wysiging by die Kommissie vir Maatskappye en Intellektuele Eiendom (“die CIPC”) ingedien word; of
  2. op die datum, indien enige, uiteengesit in die kennisgewing van wysiging ontvang deur die CIPC, wat bevestig dat die wysiging aangebring is.

In die praktyk word daar soms geargumenteer dat die wysiging in werking tree op die datum wat die wysiging by die CIPC ingedien word (mits dit natuurlik daarna deur die CIPC aanvaar word). Aan die ander kant, word daar soms geargumenteer dat die wysiging in werking tree op die dag wat die CIPC die wysiging aanvaar en ‘n formele kennisgewing van wysiging tot daardie effek uitreik, ongeag wanneer die wysiging ingedien is.

Die Wetsontwerp poog om hierdie onsekerheid op te klaar deur voor te stel dat ‘n wysiging aan ‘n MOI in werking tree—

  1. 10 werksdae nadat die CIPC die kennisgewing van wysiging ontvang het (tensy die wysiging egter deur die CIPC voor die verstryking van sodanige 10-dae tydperk onderskryf of met redes verwerp is); of
  2. op die datum, indien enige, uiteengesit in die kennisgewing van wysiging wat deur die CIPC uitgereik is, met dien verstande dat sodanige datum nie voor die verstryking van die voorgenoemde tydperk van 10 werksdae mag wees nie.

Dit is van kardinale belang dat maatskappye op hoogte bly van die voorgestelde wysigings aan die Wet, aangesien hierdie wysigings poog om belangrike wysigings en verbeteringe aan die Wet aan te bring.

Kontak ons gerus by pty@asl.co.za vir enige verdere navrae.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X