Die verpligte voltooing van die CIPC se Vraelys

The compulsary completion of the CIPC Compliance Checklist
March 20, 2020
What’s in our app stack?
April 7, 2020

Click here to ENGLISH

Die Companies and Intellectual Property Commission (“CIPC”) het ‘n kennisgewing (Kennisgewing 52 van 2019) in Augustus 2019 uitgestuur waarin hulle die CIPC vraelys aangekondig het.

Die CIPC vereis nou van elke maatskappy om hierdie vraelys te voltooi om sodoende te verseker dat sekere bepalings soos uiteengesit is in die Maatskappywet (Wet No 71 van 2008) aan voldoen word. Dit dien verder ook as ‘n opvoedkundige middel om direkteure van maatskappye te lei met betrekking tot hulle verantwoordelikhede.

CIPC sal hierdie vraelys gebruik om voldoende nakoming aan die Maatskappywet te reguleer en indien sekere tendense van nie-nakoming voorkom, sal CIPC die nodige stappe neem.

Die voltooiing en indiening van die vraelys is verpligtend vir die volgende maatskappye:

• Geïnkorporeerde Maatskappye (Ingelyf)
• Eiendoms Beperk (Edms) Bpk
• Beperk (Bpk)
• Maatskappye in Staatsbesit
• Nie-winsgewende Maatskappye

By elke vraag op die vraelys moet een van die volgende antwoorde verskyn:

(i) Ja,
(ii) Nee of;
(iii) Nie van toepassing,

 

ASL staan ons kliënte by met die indiening van hul maatskappye se jaarlikse opgawes by CIPC en sal ook nou vir ons kliënte behulpsaam wees met die voltooiing van die CIPC vraelys voordat die jaarlikse opgawe ingedien moet word. Kliënte moet egter daarop let dat omdat die meeste van die maatskappy se besigheid intern geskied binne die maatskappy self, word daar van maatskappye vereis om selfregulerend te wees en om ten alle tye te voldoen aan die Maatskappywet.

Dit bly te alle tye die verantwoordelikheid van die maatskappy om die korrekte inligting deur te gee wanneer hierdie vraelys voltooi word. Indien valse inligting aan CIPC deurgegee word, mag dit aanleiding gee tot nie-nakoming van die wet en kan daartoe lei dat CIPC die nodige stappe sal neem wat hulle voel is van pas in die betrokke situasie.

ASL sal aan ons kliënte ‘n aanvanklike vraelys beskikbaar stel, met die relevante agtergrondinligting rakende die betrokke Artikels in die Wet wat van toepassing is asook die regulasies en Skedule 1 van die Wet.

ASL personeel sal ook te alle tye beskikbaar wees om die nodige inligting en leiding te verskaf waar die kliënt dit mag benodig om die vraelys te kan voltooi. Waar ASL die vraelys moet indien namens die kliënt sal ASL gebruik maak van die inligting soos deurgegee deur die kliënt.

Die vraelys sal deel uitmaak van die epos korrespondensie wat uitgestuur word aan elke kliënt in die maand waarin daardie kliënt se maatskappy/e se jaarlikse opgawes ingedien moet word by CIPC (i.e die inkorporasie maand van die maatskappy). Die vraelys sal dan voltooi moet word deur die kliënt en aan ASL teruggestuur moet word tesame met die voltooide Financial Accountability Supplement (“FAS”), waar van toepassing, en die bewys van betaling, soos versoek.

ASL se koste vir die kontrolering en indiening van die vraelys tesame met die jaarlikse opgawe en FAS, waar van toeapssing, sal R 1 650.00 (uitgesluit BTW) beloop. Hierdie koste sal dan betaalbaar wees voordat die opgawe en die vraelys ingedien kan word.

Indien daar enige navrae sou wees in verband met enige aspek ten opsigte van die voltooing en/of indiening van die vraelys, moet asseblief nie huiwer om die Korporatiewe Beheer Afdeling by ASL te kontak of ‘n epos navraag te stuur na ar@asl.co.za.

ASL
ASL
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X