COVID-19 Belasting verligtingmaatreёls

What you need to know about the anti-dividend stripping rules
June 18, 2020
COVID-19 Tax relief measures
June 18, 2020
Click here for ENGLISH

In die lig van die huidige COVID-19 pandemie het President Cyril Ramaphosa sekere verligtingmaatreëls aangekondig in ‘n poging om voorsiening te maak vir die welstand van die mense van Suid-Afrika, en om ons reeds geteisterde ekonomie deur hierdie onsekere tye te navigeer.

Ten einde te help met die verligting van kontantvloeilaste wat as gevolg van die COVID-19 pandemie ontstaan het, het die regering die uitstel van ‘n gedeelte van werknemersbelasting-betalings en voorlopige belastingsaanspreeklikhede aan die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (“SAID”) ingestel, sonder die instelling van administratiewe boetes en die hef van rente op die uitgestelde bedrag.

Werknemersbelasting

  • Werkgewers hoef slegs 65 persent van werknemers se verskuldigde belasting te betaal, met betrekking tot bedrae wat gedurende die tydperk 1 April 2020 tot 31 Julie 2020 afgetrek of teruggehou sou word.
  • Die oorblywende bedrag van 35 persent van werknemers se verskuldigde belasting, met betrekking tot bedrae wat afgetrek of teruggehou sou word gedurende die tydperk hierbo uiteengesit, moet ingesluit word in die werknemer se bruto belasting verskuldig deur die werkgewer, in ses gelyke maandelikse paaiemente wat begin op 7 September 2020 en eindig op 5 Februarie 2021.

Voorlopige belasting

  • Die belastingpligtige se eerste voorlopige belastingbetaling, verskuldig tussen 1 April 2020 en 30 September 2020, sal gebaseer wees op 15% van die beraamde totale belastingsaanspreeklikheid.
  • Die tweede voorlopige belastingbetaling, vanaf 1 April 2020 tot 31 Maart 2021, sal gebaseer wees op 65% van die beraamde totale belastingsaanspreeklikheid.
  • Voorlopige belastingpligtiges wat verkies om betalings uit te stel, sal vereis word om die volle belastingsaanspreeklikheid te betaal wanneer hulle die derde voorlopige belastingbetaling maak ten einde rentekostes te voorkom.

Dit is belangrik om daarop te let dat hierdie belastingverligtingsmaatreëls sal slegs van toepassing wees op kwalifiserende belastingpligtiges wat gedefinieer word as:

‘n Maatskappy, trust, vennootskap of individu –

  1. Wat ‘n belastingpligtige is soos omskryf in artikel 151 van die Wet op Belastingadministrasie (WBA) en handel dryf;
  2. Wat ‘n bruto inkomste van R100 miljoen of minder het gedurende die jaar van aanslag wat op of na 1 April 2020 eindig, maar voor 1 April 2021;
  3. Wie se bruto inkomste vir die jaar van aanslag nie meer as 20% inkomste uit rente, dividende, buitelandse dividende, verhuring van vaste eiendom en enige vergoeding ontvang van ‘n werkgewer insluit nie; en
  4. Wat belastingnakomend is soos in artikel 256 (3) van die WBA omvat wanneer dit op ‘n uitstel staatmaak soos hierbo aangetoon.

Rente en boetes sal egter van toepassing wees in gevalle waar dit met assessering ontdek word dat ‘n belastingpligtige nie kwalifiseer vir verligting onder die voorgestelde wysigings nie.

VERDERE BELASTINGMAATREËLS OM DIE COVID-19 PANDEMIE TE BESTRY

Die volgende stel bykomende maatreëls is ook geïmplementeer en sal besighede help om aan die gang te bly en hul werknemers en verskaffers te betaal:

Vaardigheidsontwikkelingsheffing-vakansie: Vanaf 1 Mei 2020 sal daar ‘n vier maande betalingsvakansie wees vir vaardigheidsontwikkelingsheffingbydraes om alle besighede met kontantvloei te help.

Versnelling van belasting op toegevoegde waarde (BTW) terugbetalings: BTW-ondernemers wat in ‘n netto terugbetalingsposisie is, sal tydelik toegelaat word om maandelikse indienings te doen, in plaas van twee maandeliks, om die insetbelasting-terugbetaling vinniger terug te ontvang om te help met kontantvloei.

‘n Toename in die uitgebreide aansporingsbedrag vir indiensnemingsbelasting: Die belastingmaatreëls maak voorsiening vir ‘n loonsubsidie van tot R750 per maand vir elke werknemer wat minder as R6 500 per maand verdien.

Geval-tot-geval aansoek by die SAID vir die afstanddoening van boetes: Groter besighede (met bruto inkomste van meer as R100 miljoen) wat kan bewys dat hulle as gevolg van die COVID-19 ramp nie in staat is om belastingbetalings te maak nie, mag direk by SARS aansoek doen om belastingbetalings uit te stel sonder om boetes te op te loop. Net so kan besighede met ‘n bruto inkomste van minder as R100 miljoen aansoek doen vir ‘n bykomende uitstel van betalings sonder om boetes op te loop.

Ons nooi u uit om ons Belastingafdeling te kontak indien u enige verdere navrae oor enige belastingverligtingsmaatreëls het. U kan ons skakel by 021 840 1600/ Tax@asl.co.za.

ASL
ASL
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X