Trustverwikkelinge in 2023, byna meer veranderinge as die rentekoers

Enhancements to the Tax Compliance Status process and externalising funds abroad
June 9, 2023
Trust developments in 2023, almost more changes than the interest rate
June 9, 2023
Click here for ENGLISH

Die werking van trusts in Suid-Afrika en die rolle en verantwoordelikhede van trustees het die jaar ‘n wye verskeidenheid veranderinge vanuit verskeie oorde ondergaan. Die veranderinge plaas addisionele verantwoordelikhede en verpligtinge op trustees en hul rolle in die administrasie van ‘n trust. Die veranderinge kan ook wesenlike risiko’s vir trustees inhou indien hulle versuim om daaraan te voldoen.

Die twee hoof veranderinge / gesprekspunte rondom trusts vir 2023 tot dusver is die volgende:

 1. Uitgebreide verslagdoening en rekordhouding van die voordelige eienaarskap van ‘n trust aan die Meester van die Hoë Hof (“die Meester”) in terme van die wysigings aan die Wet op die Beheer van Trustgoed van 1988; en
 2. Die bekendstelling van die IT3(t) belastingsertifikaat soos vereis deur die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (“SAID”) vir alle belasbare uitkerings deur ‘n trust aan die begunstigdes daarvan.

Byhou van ‘n trust se rekords

Die wetlike verpligtinge met betrekking tot trusts se verslagdoening en rekordhouding is oorhoofs bespreek in ons April nuusbrief (volg gerus die skakel om die artikel te lees). Dit was op daardie tydstip kort voor die Meester se implementeringsdatum van 1 April 2023 en met beperkte inligting beskikbaar tot die werking van die sisteem waardeur die verslagdoening deur verantwoordelike persone gedoen moes word.

Die Meester het op 1 April 2023 ‘n aanlynportaal bekend gestel waarop die persoonlike inligting (volle naam, identiteitsnommer in die geval van ‘n natuurlike persoon of registrasienommer in die geval van ‘n regspersoon, adres, belastingregistrasienommer en kontakbesonderhede) van die volgende partye aangeteken en ingedien moet word:

 • die oprigter van ‘n trust, en indien die oprigter ‘n regspersoon of vennootskap is, diegene wat die regspersoon of vennootskap effektief beheer;
 • die trustees (insluitend natuurlike persoon/persone wat ‘n trustee beheer wat nie ‘n natuurlike persoon is nie, soos ‘n maatskappy of ander entiteit);
 • enige iemand wat direk of indirek, uiteindelik die betrokke trusteiendom besit of effektiewe beheer oor die administrasie van die trust uitoefen; en
 • enige begunstigde waarna daar by naam in die trustakte verwys word.

Hierdie inligting moet nie net aan die Meester openbaar word nie, maar trustees is ook verplig om die inligting byderhand te hou vir hul eie rekords. Die portaal van die Meester wat tans in gebruik is, word beskou as ‘n tydelike stelsel totdat ‘n meer formele stelsel implementeer word weens onsekerheid of die portaal in sy huidige formaat voldoende beskerming bied soos vereis deur die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting, 4 van 2013. Pogings word aangewend om die nodige uitklaring hieroor te kry alvorens vertroulike inligting van trusts en kwalifiserende belanghebbendes aan die Meester gelewer word.

ASL Trust is in die proses om hierdie openbaarmaking aan die Meester van die Hoë Hof te koördineer en te verseker dat die trustees voldoen aan hulle verpligtinge in hierdie verband, veral waar ASL Trust as die onafhanklike trustee aangestel is.

Belasting op trustuitkerings

Die beoogde IT3(t) sertifikate wat trusts in die nabye toekoms aan die SAID moet uitreik, sal die SAID en die Meester in staat stel om ‘n meer gekoördineerde databasis te bou van trusts wat by die Meester registreer word, maar dan nie op die SAID se sisteem dienooreenkomstig registreer word nie. (Om u geheue te verfris oor wat die nuwe belastingverslagdoeningsvereistes vir trusts behels, lees gerus die artikel in ons April-nuusbrief by hierdie skakel.

Die IT3(t) inligting sal deel vorm van die sogenaamde “derde-party verslagdoeningsprojek” en sal soortgelyk werk as die stelsel tans in plek tussen die SAID en verskeie finansiële diensverskaffers om te verseker dat belastinginligting akkuraat en volledig aangeteken word op jaarlikse belastingopgawes van trustbegunstigdes.

Volgens die SAID moet die volgende inligting op die IT3(t) aangeteken word:

 • Demografiese inligting van die trust;
 • Demografiese inligting van die trustees en begunstigdes van die trust;
 • Besonderhede van belasbare bedrae uitgekeer of gevestig in die begunstigdes van die trust;
 • Besonderhede van nie-belasbare inkomste uitgekeer of gevestig in die begunstigdes van die trust; en
 • Finansiële vloei van transaksies in die trust.

Die SAID is besig met verskeie toetse op die datastelsel met ‘n gefokusde proeftydperk tans geskeduleer vanaf 14 Augustus 2023 tot 8 September 2023, met indienings wat kan geskied vanaf 18 September 2023 met betrekking tot die Februarie 2023 belastingjaar. Hierdie is wel voorlopige datums en meer formele kommunikasie en bevestiging sal deurgegee word soos dit ontvang word vanaf die SAID.

Die effek van die volledige implementering van bogenoemde is dat trusts se rekeningkundige rekords op ‘n deurlopende basis bygewerk moet wees ten einde te verseker dat die trust se belasbare inkomste voor die einde van die finansiële jaar bereken kan word en die trustees voor die laaste dag van Februarie hulle diskresie kan uitoefen oor of hulle die belasbare inkomste aan begunstigdes wil uitkeer, en indien wel, aan wie en hoeveel.

Skakel gerus vir Jacques Potgieter by jacquesp@asl.co.za of Pieter Aucamp by pieter@asl.co.za indien u meer inligting met betrekking tot die wysigings verlang.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X