Testamente en egskeiding

Second Comprehensive Review of the IFRS for SMEs Accounting Standard
October 6, 2022
Wills and divorce
October 6, 2022
Click here for ENGLISH

Die onderwerp van egskeiding is ‘n sensitiewe een en gegewe die emosionele impak wat ‘n egskeiding op alle betrokke partye het, word dit dikwels gesien as ‘n onderwerp wat ten alle koste vermy moet word. Om hierdie uitdagende onderwerp ten alle koste te vermy, kan egter ‘n aansienlike (monetêre) koste inhou indien een van die betrokke partye – kort nadat die egskeiding afgehandel is – te sterwe sou kom.

Die Wet op Testamente 7 van 1953 (verder na verwys as “die Wet”), bepaal die formele vereistes vir die uitvoering van ‘n geldige testament. Dit bevat verder ’n bepaling wat handel oor die situasie waar iemand kort ná ‘n egskeiding te sterwe sou kom.

Artikel 2B van die Wet lui soos volg:

“Indien iemand te sterwe kom binne drie maande nadat sy huwelik deur ’n egskeiding of nietigverklaring deur ’n bevoegde hof ontbind is en daardie persoon voor die datum van sodanige ontbinding ’n Testament verly het, word uitvoering aan daardie Testament gegee op dieselfde wyse waarop daaraan uitvoering gegee sou word indien sy voormalige gade voor die datum van die betrokke ontbinding oorlede is, tensy uit die Testament blyk dat die erflater ondanks die ontbinding van sy huwelik bedoel het om sy voormalige gade te bevoordeel.”

Dus, as ‘n persoon skei of die huwelik nietig verklaar word, en hulle kom te sterwe:

  1. Binne drie maande vanaf die datum van die egskeiding/ nietigverklaring, sal die gewese huweliksmaat geag word eerssterwende te wees en dus niks van die oorledene erf nie.
  2. Na die drie maande-periode (vanaf datum van egskeiding) val die geagte bepaling weg en as die oorledene se testament nie gewysig is nie, sal die gewese huweliksmaat volgens die testament erf.

Hierdie bepaling in die Wet op Testamente gee ‘n geleentheid vir die testateur om hul testament te verander in die tydperk van drie maande na die egskeiding, soos deur die Wet bepaal. As hulle nie hul testament hersien nie, word veronderstel dat hulle dit nie wou hersien nie en sal die bepalings van die testament behoue bly. Daarom sal die voormalige gade wat die benoemde begunstigde was, dan alles wat in die testament staan, kan erf.

Dit is dus nodig om hierdie sensitiewe onderwerp aan te spreek en seker te maak dat jou testament na ‘n egskeiding op datum is om aan jou wense te voldoen, in die geval dat jy sou sterf.

Kontak gerus vir Jacques Potgieter by jacques@asl.co.za vir enige verdere navrae.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X