AANSTELLING AS ONAFHANKLIKE PROFESSIONELE TRUSTEE

Ons verwys na ons aanstelling as ’n onafhanklike professionele trustee op u trust en herinner u graag aan die volgende belangrike punte:

Click here for English

Wat is ‘n onafhanklike trustee?

‘n Onafhanklike trustee is ‘n persoon wat nie verwant is aan die stigter, die trustees of die begunstigdes van ‘n trust nie. Die onafhanklike trustee moet te alle tye bewus wees van die verantwoordelikheid wat hy / sy aanvaar tesame met die trusteeskap. Die Meester van die Hooggeregshof moet enige persoon wat aangestel word as ‘n onafhanklike trustee as bevoeg ag alvorens die aanstelling amptelik goedgekeur sal word.

Dit is belangrik dat ‘n onafhanklike trustee oor die nodige kennis en kundigheid beskik ten einde die trust te administreer en besluite deur die trustees met die nodige raad en leiding aan te vul om sodoende die trust tot die beste voordeel van die begunstigdes te bestuur.


Waarom is ‘n onafhanklike trustee nodig?

Een van die onvermydelike regsgevolge wanneer ‘n trust geskep word, is dat daar ‘n skeiding tussen eienaarskap / beheer en voordele moet wees. Die gebrek aan hierdie skeiding kan daartoe lei dat die trust nie ‘n geldige trust is nie, maar eerder gesien word as ‘n alter ego trust, met ander woorde bloot ‘n verlengstuk van ‘n individu se aktiwiteite. Die oorwegings in die bepaling van ‘n moontlike alter ego trust sluit in, maar is nie beperk tot: die hou van geen trusteevergaderings, besluite geneem deur ‘n trustee sonder om die ander trustees te raadpleeg en die versuim om volledig rekord te hou van enige besluite geneem deur die trustees.

Die gevolge vir ‘n trust indien dit dit geag word ‘n alter ego trust te wees, sluit onder meer die volgende in:
  • Die verwydering van trustees uit hul amp;
  • Die beskerming wat die trust bied kan tersyde gestel word en die trustbates kan aangewend word om die skulde van die oprigter te vereffen;
  • Die trust kan beskou word as ‘n rookskerm en die trustbates kan geag word die van die oprigter te wees, hetsy vir skuldeisers of vir boedelbelastingdoeleindes; en
  • Die trustees wat hul pligte versuim kan persoonlik aanspreeklik gehou word vir verliese gely deur die trust wat die begunstigdes nadelig mag beïnvloed.

Die belangrikheid van ‘n onafhanklike trustee kan dus nie genoeg beklemtoon word nie en ASL Trust verrig graag hierdie funksie aan u.

Let us provide you with peace of mind in order to enable you to focus on what you do best – business.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X